Programma's

Programma 1. Welzijn en zorg

1. Inleiding

Amendement gemeenteraad
De gemeenteraad heeft op 10 november 2022 de programmabegroting 2023-2026 besproken en vastgesteld met de volgende amendement:

 • Duidelijkheid over opgave vluchtelingenopvang: de gemeenteraad heeft besloten om meer duidelijkheid in de teksten aan te brengen over onze opgave voor vluchtelingenopvang. De kern van de aanpassing is:
  • We zoeken naar een alternatieve gelijkwaardige tijdelijke opvanglocatie wanneer we niet meer kunnen beschikken over het voormalige belastingkantoor;
  • Ons uitgangspunt is dat we niet meer doen dan de Osse samenleving aankan;
  • We gaan ervan uit dat het Rijk onze inzet financieel compenseert. Als dat niet zo is kunnen we de opdracht niet uitvoeren en rapporteren we dit aan de gemeenteraad;
  • We gaan onderzoeken naar wat redelijk en aanvaardbaar is voor Oss in 2023 (en verder) en nemen daarbij het bestaande netwerk van vrijwilligers en professionals als uitgangspunt, maar hebben ook oog voor het draagvlak bij inwoners;
  • We groeien naar afgerond 300 opvangplekken naar 450 opvangplekken. Dit is daarmee het aantal Oekraïners en andere ontheemden gezamenlijk;
  • De kosten voor 2023 zijn moeilijk te ramen omdat het verloop van de oorlog in Oekraïne niet te voorspellen is. We hebben de verwachte situatie van december 2022 daarom als gemiddeld uitgangspunt genomen voor de situatie in 2023. In 2022 zijn we uitgegaan van circa 300 Oekraïense vluchtelingen in belastingkantoor en 110 vluchtelingen bij particuliere gastgezinnen. Door de oplevering van de noodunits verwachten wij in 2023 150 vluchtelingen extra op te vangen.

Inleiding

De begrotingsprogramma’s 1, 2 en 3 vormen samen het grootste deel van het sociaal domein in Oss. In de drie hoofdstukken staan veel verschillende deelonderwerpen. In de alinea’s hier direct onder vindt u wat ons bindt in het sociaal domein.
Vanuit het sociaal domein werken wij aan een veerkrachtige en inclusieve samenleving in Oss. Wij streven ernaar dat iedere inwoner kan meedoen. Wij doen dat vanuit de volgende waarden.
We streven naar een sterke samenleving & sterke mensen: inwoners willen zoveel mogelijk eigen regie en verantwoordelijkheid over hun leven en hun leefomgeving. Zij doen en kunnen veel zelf en samen met hun omgeving. Het vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld bij sportclubs, scholen en culturele instellingen, is van grote meerwaarde voor de gemeenschap. Aansluiten bij wat mensen zelf willen en kunnen in samenhang met het algemeen belang, dat is voor ons een duurzame manier om bij te dragen aan actieve en verantwoordelijke gemeenschappen. En natuurlijk is er goede ondersteuning voor hen die dat nodig hebben, korter of langer.
We weten wat er leeft en speelt in buurten, wijken, dorpen, stadjes. We kennen de inwoner en de inwoner kent ons. Daarom zijn we makkelijk benaderbaar (nabijheid).
Werken vanuit de bedoeling en doen wat nodig is, passend bij de inwoner en zijn mogelijkheden, zijn uitgangspunten. We werken met duidelijke kaders en heldere processen. Wij streven daarbij naar eenvoud voor de inwoner.
Goede ondersteuning voor onze inwoners kan de gemeente niet alleen. We hebben de partners in het sociaal domein nodig om hieraan bij te dragen. Daarom bouwen we aan netwerken en participeren hier actief in. Professionals vanuit verschillende afdelingen en organisaties werken waar nodig integraal samen. Hierbij is de Samenwerkwijze uitgangspunt (partnerschap en vakmanschap).
Binnen het sociaal domein werken we vanuit deze waarden aan ons dienstverleningsconcept, onze werkprocessen, aan de vakmanschapsontwikkeling van onder andere onze consulenten, en aan onze digitaliseringsagenda.
Inhoudelijk onderschrijven we de landelijke agenda voor het sociaal domein. Dat betekent investeren in bestaanszekerheid, gelijke kansen en gezonder leven.
Naast de dienstverlening aan onze inwoners en de transformatie van de sociale zekerheid sturen we op de betaalbaarheid van het geheel.
We willen graag dat al onze inwoners actief en volwaardig deelnemen aan de samenleving. Uitgangspunt is om aan te sluiten bij de talenten, mogelijkheden en behoeften van inwoners. Wanneer het niet vanzelf gaat, bieden we ondersteuning, zorg en opvang. Deze ondersteuning is gericht op zoveel mogelijk zelf en samen doen: in netwerken in de buurt, wijk of kern. De gemeente faciliteert het bouwen aan gemeenschappen en het opbouwen van netwerken en activiteiten. Waar nodig zorgen we voor (specialistische) ondersteuning en zorg.
We kijken integraal naar de hulpvraag van inwoners, bijvoorbeeld in een combinatie van welzijn, zorg, werk,
schuldhulpverlening en armoede-ondersteuning. Meer eigen kracht bij de inwoner en aansluiting bij de
leefwereld vraagt een andere houding en andere manier van werken van professionals. Om te komen tot een integrale oplossing voor de inwoner werken we vanuit de disciplines werk en inkomen, welzijn, zorg, veiligheid, schuldhulpverlening samen. We werken hierbij intensief samen met externe partijen in het veld.
De focus ligt op goede dienstverlening aan onze inwoners en de transformatie van het sociaal domein.
Dit is een langdurig verandertraject. We blijven investeren in vakmanschap van medewerkers, ook samen met onze partners. Speerpunten zijn bestaanszekerheid, kansengelijkheid, zingeving en gemeenschapszin.
We onderschrijven de landelijke propositie om het sociaal domein ‘klaar te maken voor de toekomst’ met de daarin benoemde belangrijkste maatschappelijke opgaven. Naast herstellen van bestaanszekerheid gaat het daarbij ook om kansengelijkheid vergroten en gezond leven makkelijker maken.

Lasten & baten

105.956.160

27,8 %

12.153.881

3,2 %

Deze pagina is gebouwd op 11/21/2022 11:53:09 met de export van 11/21/2022 11:37:28