Bijlagen

2. Overzicht incidentele baten en lasten

2. Overzicht incidentele baten en lasten

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de incidentele baten en lasten weer en presenteren we het structurele begrotingssaldo.

In de volgende tabellen geven we een overzicht van de incidentele baten en lasten. Incidenteel houdt in dat het gaat om baten en lasten die een tijdelijk karakter hebben. Deze zitten slechts één of enkele jaren in de begroting. Dit overzicht geeft niet alleen inzicht in de incidentele baten en lasten, maar is ook een hulpmiddel bij het beoordelen van het structurele begrotingssaldo. De baten en lasten die niet incidenteel zijn, zijn immers structureel van aard. Het structurele begrotingssaldo geeft aan of de structurele lasten met structurele baten worden afgedekt. Als dat het geval is, is de begroting structureel in evenwicht.
We nemen bedragen op vanaf € 50.000. We geven bij elke post een toelichting.

Een overzicht van de geraamde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves, zoals het BBV voorschrijft, is in het financieel overzicht van de begroting opgenomen (bijlage 5 in dit document). In de nota reserves, die tegelijk met deze programmabegroting in de gemeenteraad wordt behandeld, zijn de reserves uitgebreid toegelicht.

Incidentele voordelen

Bedragen x € 1.000

Nr

Progr.

Bron *

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

1

1

PB 2023

COVID-19 middelen Participatiebudget

-188

2

2

PB 2020, 2021 en 2022

Investeringen onderwijs

     -509

   -688

3

2

PB 2023

Egalisatiereserve WSW

     -480

4

3

PB 2019, 2020, 2021 en 2022

Investeringen ontmoeten en sport

     -616

   -588

5

4

PB 2022

Onttrekking reserve IUP

     -558

6

4

PB 2023

Vrijval reserve onderhoud natuurgebieden

     -264

7

4

PB 2023

Ontvangen ARK gelden

     -200

8

4

PB 2023

Stichting Maashorst in uitvoering

     -109

9

4

PB 2023

Extra opbrengst glasvezel

     -100

10

5

PB 2023

Vrijval voorziening geldlening Bioconnection

     -361

11

7

PB 2020 en PB 2021

Vrijval ABR i.v.m. nieuwe risicosystematiek

 -18.174

12

9

PB 2023

Lagere kosten projectleider verkiezingen

     -75

13

10

PB 2023

Incidenteel voordeel septembercirculaire 2022

-1.145

TOTAAL

-21.559

-1.351

0

0

-1.145

Toelichting per post:

 1. We hebben lagere kosten voor COVID-19 binnen het participatiebudget.
 2. Door actualisatie van de planning voor investeringen in onderwijs hebben we incidenteel lagere kapitaallasten door bijstelling van projecten.
 3. We ontvangen een bedrag uit de egalisatiereserve WSW.
 4. Door actualisatie van de planning voor investeringen in onderwijs hebben we incidenteel lagere kapitaallasten door bijstelling van projecten.
 5. We onttrekken een bedrag uit de reserve IUP om het tekort van het beheerplan openbare ruimte af te dekken. Het gaat om een structureel tekort wat we eenmalig afdekken uit de reserve.
 6. We laten het bedrag uit de reserve vrijvallen omdat het niet meer nodig is.
 7. We ontvangen van de stichting ARK een bedrag terug wat we eerder betaald hebben en niet meer noodzakelijk is.
 8. We ontvangen een bedrag van SMiU vanwege het ontbinden van de stichting.
 9. We hebben eenmalig hogere opbrengsten voor het project glasvezel.
 10. We laten de voorziening die we hadden voor de lening van Bioconnection vrijvallen.
 11. We laten in 2021 en 2022 een bedrag vrijvallen uit de ABR. Dit is de vrije ruimte boven de minimale norm die we hanteren.
 12. We hebben lagere kosten voor het organiseren van verkiezingen.
 13. We beschouwen 25% van de € 1 miljard die het Rijk beschikbaar heeft gesteld ter compensatie van het ravijnjaar als incidenteel.  

Incidentele nadelen

Bedragen x € 1.000

Nr

Progr.

Bron *

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

1

1

PB 2023

Eigen bijdrage Proeftuin Ruwaard

100

2

1

PB 2023

Pilot preventieve begeleiding arbeidsmigranten

50

50

3

3

PB 2021

Programma Buiten Spelen = Buiten Bewegen

50

4

3

PB 2021

Tijdelijke bijdrage Vitale verenigingen

50

5

3

TR 2022

WK Rolstoeltennis

80

6

3

PB 2022

Storting in reserve Lievekamp

300

300

7

3

PB 2023

Thuis in de buurt

100

50

50

8

4

PB 2023

Meekoppelkansen Waterveiligheid

400

400

9

4

PB 2022

Baggeren haven

        1.500

10

4

PB 2022

Energiebesparing en warmtevisie

          900

11

4

PB 2022

Neveneffecten afval

          100

12

4

PB 2023

Impuls klimaatadaptatie

          500

          500

          500

13

5

PB 2023

Verduurzamen Moleneind

          250

14

5

PB 2022

Jubileumjaar Life sciences

          100

          100

15

5

PB 2023

Cultuurhistorische waardenkaart

          100

16

6

PB 2021

Impuls recreatie en toerisme

            50

            50

17

6

PB 2018

Incidentele stortingen in de reserve Walkwartier en omgeving

          600

        1.307

18

6

PB 2020, 2021 en 2022

Incidentele storting in het Investeringsfonds Stadshart Oss

          650

          650

19

6

PB 2023

Actualiseren drank- en horecabeleid

            75

20

7

TR 2022

Nadeel parkeren

          280

21

7

PB 2022

Bevrijdingsdagviering

            50

22

7

PB 2022

Storting reserve Binnenstedelijke transformaties

      10.000

23

7

PB 2020 en PB 2021

Storting reserve Strategische aankopen

        5.100

24

7

PB 2020 en PB 2021

Storting reserve Bovenwijkse voorzieningen

        3.074

25

7

PB 2023

Reservering voor mobiliteitsopgave

        9.000

        5.000

        8.000

        1.000

26

7

PB 2023

Binnenstedelijke transformaties

        5.000

        5.000

27

7

PB 2022

Woonwagens

          350

28

7

PB 2023

Ontwikkelingen spoorzone

          350

29

7

PB 2023

Advies duurzame parkeeropgave

          250

30

7

PB 2020 en PB 2021

Storting reserve Geffense plas

          500

31

7

PB 2023

Planschade Hofmans

          109

32

7

PB 2021

Voorbereidingskosten voor Omgevingswet en Omgevingsvisie

          227

          245

33

9

PB 2022

Omgevingswet

        1.129

34

9

PB 2023

Projectleider telefonie

            90

            50

35

9

PB 2023

Projectleider verkiezingen

            75

36

9

PB 2023

Programma Data

          200

          200

          105

37

9

PB 2023

ICT informatiebeveiliging

            75

            75

38

9

PB 2023

Extra capaciteit voor projecten

          924

          824

          714

          175

39

10

TR 2022

Kwijtschelding reclamebelasting

          250

TOTAAL

34.249

6.091

12.049

14.769

1.175

Toelichting per post:

 1. We hebben lagere inkomsten voor eigen bijdragen door de Proeftuin Ruwaard.
 2. We nemen voor 2 jaar een bedrag op voor de Pilot preventieve begeleiding arbeidsmigranten.
 3. We geven een tijdelijke bijdrage voor het programma Buiten spelen = Buiten bewegen.
 4. We maken een beleidskader Vitale Verenigingen. Voor dit stimuleringspakket stellen we voor 2021 en 2022 € 50.000. beschikbaar.
 5. We stellen geld beschikbaar voor het WK rolstoeltennis. Dit is een eenmalig evenement.
 6. We storten geld in de reserve voor toekomstige ontwikkelingen van de Lievekamp.
 7. We nemen een incidenteel bedrag op voor Thuis in de Buurt
 8. We storten 2 keer een bedrag in de reserve voor meekoppelkansen waterveiligheid.
 9. We storten een bedrag in de reserve Baggeren haven om de verwachte toekomstige kosten af te dekken.
 10. We storten een bedrag in het investeringsfonds duurzaamheid voor de kosten van de energiebesparingsagenda en de warmtevisie.
 11. We nemen een bedrag op voor de neveneffecten van het nieuwe afvalbeleid. We verwachten dat dit tijdelijke kosten zijn.
 12. We storten in 2023, 2024 en 2025 een bedrag van € 500.000 in een nieuwe reserve Klimaatadaptatie.
 13. We nemen een bedrag op voor het onderzoek naar verduurzaming van het bedrijventerrein.
 14. We nemen voor 2 jaar kosten op voor het jubilieumjaar van de Life sciences.
 15. We nemen een bedrag op voor een onderzoek naar een cultuurhistorische waardenkaart.
 16. We nemen voor 3 jaar een bijdrage voor een impuls voor recreatie en toerisme.
 17. We storten een bedrag in de reserve Walkwartier voor toekomstige ontwikkelingen.
 18. We storten verschillende bedragen in het investeringsfonds stadshart.
 19. We nemen een bedrag op voor een onderzoek naar het drank en horecabeleid
 20. We hebben een nadeel van € 280.000 doordat we de handhaving van parkeren hebben opgeschort van 22 december 2021 tot en met 1 maart 2022.
 21. We nemen eenmalig extra geld op voor de viering van bevrijdingsdag 2022 in Oss
 22. We storten een bedrag in de nieuw gevormde reserve binnenstedelijke transformatie.
 23. We storten een bedrag in de gevormde reserve strategische aankopen
 24. We storten een bedrag in de reserve Bovenwijkse voorzieningen
 25. We storten gefaseerd € 23 miljoen in de reserve mobiliteit.
 26. We storten in totaal € 10 miljoen in de reserve binnenstedelijke transformatie.
 27. We storten een bedrag in de reserve woonwagens voor het realiseren van standplaatsen in de toekomst.
 28. We nemen een bedrag op voor het opstellen van een masterplan en een spoorvisie.
 29. We nemen kosten op voor een extern advies naar parkeernormen.
 30. We storten een bedrag in de reserve Geffense plas.
 31. We nemen een bedrag op voor planschade.
 32. We nemen de voorbereidingskosten voor de omgevingswet en omgevingsvisie op in de begroting.
 33. We storten een bedrag in de reserve omgevingswet om toekomstige kosten af te dekken.
 34. We hebben 2 jaar een projectleider telefonie nodig.
 35. We hebben hogere kosten doordat we voor 1 jaar een projectleider verkiezingen aantrekken.
 36. Voor het programma Data nemen we een impulsbudget op.
 37. We nemen een bedrag op voor het inhuren van 2 jaar specialistische expertise/projectondersteuning om het huidige camera bestand in beeld te brengen en de toegangssystemen van gebouwen te verbeteren.
 38. We nemen extra capaciteit op voor een aantal projecten: de agrarische transitie, een kwartiermaker participatie, beleidscapaciteit Zorg en Veiligheid, Procesbegeleiding gebied polders, procesadviseurs en woningbouw.
 39. I.v.m. COVID-19 is besloten om de precario en reclamebelasting voor 2022 niet te innen.

Incidentele budgettair neutrale posten

Nr

Progr.

Bron *

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

1

1

PB 2022

Uitvoering Beschermd wonen

     -1.981

      2.833

1

PB 2022

Mutatie reserve beschermd wonen

      1.981

     -2.833

2

1

PB 2023

Transformatieproject jeugd

         888

1

PB 2023

Uit algemene reserve

       -888

3

1

PB 2023

Opvang vluchtelingen

    10.607

1

PB 2023

Bijdrage Rijk

   -10.607

4

1

PB 2023

Proeftuin Ruwaard

         100

         200

         200

         200

1

PB 2023

Uit algemene reserve

       -100

       -200

       -200

       -200

5

2

PB 2023

Tijdelijke huisvesting JFK school

         272

2

PB 2023

Uit reserve onderwijshuisvesting

       -272

6

2

PB 2023

Projecten Participatiebevordering

      1.189

         363

          18

2

PB 2023

Uit reserve

     -1.189

       -363

         -18

7

3

TR 2021

Kosten IVB

      1.662

      1.128

         479

         142

3

TR 2021

Uit reserve IVB

     -1.662

     -1.128

       -479

       -142

8

3

PB 2023

Vrijval voorzieningen

     -4.727

3

PB 2023

Storting in reserve verduurzaming maatschappelijk vastgoed en gemeentehuis

      4.727

9

3

TR 2022

Nationaal sportakkoord en preventieakkoord

         279

         100

3

TR 2022

Uitkeringen Rijk

       -379

10

3

PB 2023

Zuiderstrandtheater

         750

3

PB 2023

uit Algemene reserve

       -750

11

4

PB 2023

Baggeren haven

      1.000

      2.800

4

PB 2023

Uit reserve

     -1.000

     -2.800

12

4

PB 2022

Energiebesparing en Warmtevisie

         649

         678

4

PB 2022

Uit investeringsfonds duurzaamheid

       -649

       -678

13

4

TR 2022

Kosten duurzame polder

         229

4

TR 2022

Uit investeringsfonds duurzaamheid

       -229

14

4

TR 2022

Bijdrage Hertogswetering

         190

4

TR 2022

Uit reserve Groenfonds Landelijk gebied

       -191

15

4

PB 2022

Bomenstructuurplan

         330

4

PB 2022

Uit reserve Groenfonds Landelijk gebied

       -330

16

4

TR 2022

Regeling Energiereductie

         224

4

TR 2022

Bijdrage Rijk

       -224

17

5

PB 2022

Stimuleren economie

         141

         141

          25

5

PB 2022

Uit reserve economie

       -141

       -141

         -25

18

6

PB 2021

Activiteiten centrum

      1.161

         465

          50

6

PB 2021

Uit investeringsfonds stadshart Oss

     -1.161

       -465

         -50

19

7

PB 2021

Mobiliteitsprojecten

         334

7

PB 2021

Uit reserve mobiliteit

       -334

20

7

PB 2023

Vrijval reserve mobiliteit

     -1.705

7

PB 2023

Storting in reserve bovenwijkse voorzieningen

      1.705

21

7

TR 2022

MER Nieuw Zevenbergen en locatieprofielen

          86

7

TR 2022

Uit reserve geluid

         -86

22

7

PB 2022

Kosten ontwikkeling Geffense plas

445

          37

7

PB 2022

Uit reserve Geffense plas

-445

         -37

23

9

PB 2021

Herinrichting financieel systeem

          95

          20

          20

          20

9

PB 2021

Uit reserve fiscale adviezen

         -95

         -20

         -20

         -20

24

9

PB 2022 en 2023

Kosten omgevingswet

         368

         606

         141

9

PB 2022 en 2023

Uit reserve omgevingswet

       -368

       -606

       -141

25

9

PB 2023

Organisatie-ontwikkeling

          35

         449

         196

         133

9

PB 2023

Uit reserve organisatieontwikkeling

         -35

       -449

       -196

       -133

26

9

TR 2022

Kosten Omgevingsvisie

         228

9

TR 2022

Uit algemene reserve

       -228

27

9

TR 2022

Taskforce versnelling woningbouw en bedrijventerreinen

         166

9

TR 2022

Uit ABR

       -166

28

9

PB 2023

Versterken gemeentelijke dienstverlening

         300

9

PB 2023

Mutatie reserve

       -300

29

9

PB 2021, 2022 en TR 2021

Projecten ICT

         530

9

TR 2022

Uit reserve ICT

       -530

TOTAAL

-101

100

0

0

0

Toelichting per post:

 1. We verrekenen incidentele tekorten en overschotten met de reserve. Daarnaast onttrekken we in de komende jaren geld voor de oplosagenda en terugbetaling aan de regio.
 2. We nemen een bedrag op voor het transformatieproject jeugd. In 2018 heeft de gemeenteraad hier € 2 miljoen voor beschikbaar gesteld. We betalen dit uit de algemene reserve.
 3. We ramen de extra kosten en inkomsten voor het opvangen van vluchtelingen.
 4. We verlagen de eigen bijdrage, dit betalen we uit de reserve.
 5. We onttrekken een bedrag voor de tijdelijke huisvesting van de JFK school uit de reserve onderwijshuisvesting.
 6. We begroten de verschillende kosten voor projecten voor participatiebevordering en onttrekken dit uit de reserve.
 7. We brengen versnelling aan in ons voorzieningenbeleid. We huren extra tijdelijk personeel in voor de uitvoering van projecten. Dit betalen we uit de reserve IVB.
 8. We storten de vrijval van een aantal voorzieningen in een nieuwe reserve.
 9. Voor het nationaal sportakkoord en preventieakkoord hebben we een bijdrage van het Rijk gehad.
 10. We betalen de voorbereidingskosten uit de algemene reserve.
 11. We dekken de kosten voor het baggeren van de haven af uit de reserve.
 12. We hebben tijdelijke kosten voor energiebesparing en warmtevisie (looptijd t/m 2022). We betalen dit uit het investeringsfonds duurzaamheid.
 13. We halen € 229.000 uit het investeringsfonds duurzaamheid voor het project duurzame polder.
 14. We betalen onze bijdrage voor de EVZ Hertogswetering uit de reserve groenfonds landelijk gebied.
 15. We halen geld uit de reserve voor het bomenstructuurplan. Dit storten we in een andere reserve ter dekking van de afschrijvingslasten van de bomen.
 16. De Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) loopt in 2022 door. We verwachten dit jaar afgerond € 224.000 aan kosten en opbrengsten vanuit het Rijk.
 17. We halen de kosten voor de bijdrage van de Kracht van Oss, promotie en branding uit de reserve economie.
 18. We hebben tijdelijke stimuleringsregelingen in het centrum (o.a. voor wonen en vergroening) en de leegstandsmakelaar. We betalen dit uit het investeringsfonds stadshart Oss.
 19. We betalen de kosten voor mobiliteitsprojecten door diverse verkeers-veiligheids-problemen uit de reserve.
 20. We onttrekken een bedrag uit de reserve mobiliteit en storten dit in de reserve bovenwijkse voorzieningen.
 21. We onttrekken voor de MER Nieuw Zevenbergen en het opstellen van locatieprofielen een bedrag uit de reserve geluid.
 22. We hebben kosten voor het project Geffense plas. Deze incidentele kosten betalen we uit de reserve.
 23. We onttrekken een bedrag uit de reserve financiële en fiscale adviezen omdat we extra kosten hebben voor de vervanging van het financieel pakket en voor fiscale adviezen.
 24. We betalen de kosten voor de voorbereiding van de omgevingswet uit de reserve die we hiervoor gevormd hebben.
 25. We halen geld uit de reserve voor verschillende posten voor organisatieontwikkelingen. Het gaat om onder andere frictiekosten MJC, generatiepact, frictiekosten voor afdeling DIV en frictiekosten voor de toekomstbestendige organisatie.
 26. We verwachten in 2022 € 228.000 uit te geven aan (voorbereidings)kosten voor de omgevingsvisie. We onttrekken dit uit de algemene reserve.
 27. De raad  heeft € 400.000 beschikbaar voor een taskforce. We betalen dit uit de ABR. Eerder hebben we € 234.077 aan kosten gemaakt. Het restant onttrekken we in 2022.
 28. We nemen de kosten voor het versterken van de gemeentelijke dienstverlening op. We onttrekken die uit de reserve die we hiervoor gevormd hebben.
 29. We maken kosten voor verschillende ICT projecten, zoals omgevingswet, het kantoorconcept, ontwikkeling van medewerkers, voorbereidingen Cloud. Dit betalen we uit de reserve.

*KN = kadernota, PB = programmabegroting, TR = financiële tussenrapportage

Structureel begrotingssaldo

Om een goed oordeel te kunnen vormen over de begroting is het van belang om het saldo te corrigeren met incidentele baten en lasten. Het structurele begrotingssaldo geeft aan of de structurele lasten met structurele baten worden afgedekt. Als dat het geval is, is de begroting structureel in evenwicht.

In de volgende tabel geven we de lasten, baten en saldo per programma, de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en het geraamde resultaat weer. We verrekenen het geraamde resultaat met de incidentele baten en lasten. Dit geeft het structureel begrotingssaldo weer.

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten

- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten

bedragen x € 1.000

Programma

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Programma 1

Lasten

87.799

98.482

104.556

93.963

93.046

92.809

Baten

-1.687

-12.440

-9.121

-1.921

-1.921

-1.921

Saldo

86.113

86.042

95.436

92.042

91.126

90.889

Programma 2

Lasten

71.107

82.860

73.633

71.126

71.520

70.959

Baten

-33.602

-32.589

-31.214

-30.719

-30.719

-30.719

Saldo

37.505

50.271

42.419

40.407

40.801

40.240

Programma 3

Lasten

19.064

26.304

25.755

25.042

26.641

27.025

Baten

-3.210

-6.626

-2.530

-2.505

-2.505

-2.505

Saldo

15.854

19.678

23.225

22.537

24.135

24.519

Programma 4

Lasten

40.077

47.897

52.301

48.520

48.781

49.059

Baten

-28.780

-28.307

-29.416

-27.536

-27.536

-27.536

Saldo

11.297

19.589

22.884

20.984

21.245

21.523

Programma 5

Lasten

18.889

20.656

11.247

5.249

5.220

5.294

Baten

-24.349

-18.929

-5.405

-1.407

-1.407

-1.407

Saldo

-5.460

1.728

5.842

3.842

3.812

3.886

Programma 6

Lasten

4.487

3.320

1.821

854

1.147

1.640

Baten

-2.829

-2.150

-753

-502

-502

-502

Saldo

1.658

1.170

1.068

352

645

1.138

Programma 7

Lasten

25.082

34.481

35.836

19.883

19.428

17.824

Baten

-20.475

-30.350

-26.542

-14.244

-14.341

-12.738

Saldo

4.608

4.131

9.295

5.638

5.087

5.086

Programma 8

Lasten

8.482

8.210

9.065

9.066

9.066

9.066

Baten

-119

-92

-92

-92

-92

-92

Saldo

8.363

8.118

8.973

8.974

8.974

8.974

Programma 9

Lasten

3.610

5.736

5.286

5.421

5.421

5.413

Baten

-718

-1.035

-960

-1.520

-1.520

-1.520

Saldo

2.892

4.701

4.326

3.901

3.901

3.893

Totaal (1)

Lasten

278.598

327.946

319.500

279.123

280.268

279.088

Baten

-115.769

-132.519

-106.032

-80.446

-80.543

-78.939

Saldo

162.829

195.427

213.468

198.678

199.725

200.148

Dekkingsmiddelen

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Overhead

Lasten

32.080

37.456

36.023

34.134

33.126

32.692

Baten

-3.588

-4.505

-3.312

-3.132

-3.114

-3.114

Saldo

28.493

32.952

32.711

31.002

30.012

29.579

Onvoorzien

Lasten

0

300

300

300

300

300

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

300

300

300

300

300

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

2.174

1.957

6.414

5.937

5.916

5.939

Baten

-220.962

-245.261

-245.076

-248.142

-252.495

-239.064

Saldo

-218.788

-243.304

-238.662

-242.207

-246.578

-233.125

Totaal (2)

Lasten

34.254

39.714

42.738

40.371

39.343

38.932

Baten

-224.550

-249.765

-248.388

-251.274

-255.608

-242.177

Saldo

190.295

-210.051

-205.649

-210.903

-216.265

-203.245

Totaal (1 + 2 )

Lasten

312.853

367.660

362.238

319.495

319.610

318.019

Baten

-340.319

-382.284

-354.419

-331.720

-336.150

-321.116

Saldo

-27.466

-14.624

7.819

-12.225

-16.540

-3.097

Reserves (3)

Lasten

32.298

65.158

18.331

16.748

20.302

6.595

Baten

-24.969

-51.700

-26.229

-5.367

-4.079

-3.526

Saldo

7.330

13.458

-7.899

11.381

16.223

3.069

Resultaat (1+2+3)

-20.136

-1.166

-80

-844

-317

-28

In dit overzicht hebben we de jaarrekeningcijfers voor 2021 opgenomen. Deze zijn toen gemaakt in de oude programmastructuur. Dit overzicht geeft de nieuwe programmastructuur weer. We hebben in dit overzicht voor de rekeningcijfers 2021 het oude programma 7 en 8 samengevoegd zodat het redelijk aansluit met de nieuwe programmastructuur. In volgorde zijn programma 4, 5 en 6 veranderd conform nieuwe programmastructuur. Andere structuurwijzigingen hebben we hier in de rekeningcijfers 2021 niet doorgevoerd zodat ze herkenbaar blijven met de jaarrekening 2021.

Weergave structureel begrotingssaldo

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Resultaat

-20.136

-1.166

-80

-844

-317

-28

Incidentele baten en lasten

-3.226

12.589

4.840

12.049

14.769

30

Structureel begrotingssaldo

-16.910

-13.755

-4.920

-12.893

-15.086

-58

Voor de specificatie van het jaar 2021 verwijzen we naar de jaarrekening 2021.
De conclusie hieruit is dat de begroting meerjarig structureel sluitend is. Meerjarig is in 2026 het structurele saldo van de begroting € 58.000 voordelig.

Het saldo van incidentele baten en lasten wordt vooral veroorzaakt door grote, incidentele investeringen die opgenomen zijn voor mobiliteit, binnenstedelijke transformatie, stadscentrum, waterveiligheid, verschuivingen van investeringen in het MIP en  invoering van de nieuwe Omgevingswet.

Structurele stortingen en onttrekkingen uit reserves

Reserves

2022

2023

2024

2025

2026

Bij

Af

Bij

Af

Bij

Af

Bij

Af

Bij

Af

Reserves ter dekking van de algemene dienst

Afloop gaswinstuitkering Maaslandgas

0

-1.699

0

-1.589

0

-1.479

0

-1.369

0

-1.259

Deposito BNG inzake opheffing HNG

0

-208

0

-184

0

-160

0

-136

0

-112

Gemeentehuis

0

-657

0

-651

0

-593

0

-593

0

-593

Subtotaal

0

-2.563

0

-2.423

0

-2.231

0

-2.097

0

-1.963

Reserves ter dekking van de afschrijvingslasten

De Bolster Horizonschool

0

-29

0

-29

0

-29

0

-29

0

-29

Brede school centrum Lith

0

-134

1710

-134

0

-134

0

-134

0

-134

Nieuwbouw school Geffen

0

-26

0

-26

0

-26

0

-26

0

-26

RNB/Sportcomplex Herpinia

0

-17

0

-17

0

-2

0

0

0

0

Kleedaccommodatie Amstelhoef

0

-25

0

-25

0

-25

0

-25

0

-25

Sportpark de Akkeren

0

-24

0

-24

0

-24

0

-24

0

-24

Kunstgrasveld Talentencampus

0

-54

0

-54

0

-54

0

-54

0

-54

Kleedaccommodatie MOSA'14

0

-7

0

-7

0

-7

0

-7

0

-7

Revitalisering Koppelsteeg

0

-12

0

-12

0

-12

0

-12

0

-12

Rusheuvel

0

-12

0

-12

0

-12

0

-12

0

-12

Investeringen openbare ruimte centrum

500

-1736

0

0

0

0

0

0

0

0

Nieuwbouw hertenkamp

0

-3

0

-3

0

-3

0

-3

0

-3

Bouwkundige aanpassingen Museum Jan Cunen

0

-23

0

-23

0

-23

0

-23

0

-23

kapitaallasten investeringen mobiliteit

0

-23

0

-23

0

-23

0

-23

0

-23

Kapitaallasten bomen

330

-11

0

-17

0

-17

0

-17

0

-17

Projecten VRI 2017

0

-54

0

-54

0

-53

0

-53

0

-53

Parkeergarage

0

-24

0

-25

0

-25

0

-25

0

-25

Fietsenstallingen

0

-7

0

-7

0

-7

0

-7

0

-7

Bestemm res Ontmoeten Ussen

0

0

0

-9

0

-9

0

-9

0

-9

Op. Ruimte Centrum onsl. fase 1

717

-20

0

-20

0

-20

0

-20

0

-20

Op. Ruimte centrum Bram vd Berghstr.

312

-10

0

-10

0

-10

0

-10

0

-10

Stadssportpark TBL

0

0

88

0

0

0

0

0

0

0

Vergroenen Stadspark

500

-17

0

-17

0

-17

0

-17

0

-17

Dynamische Afsluiting

206

-23

0

-23

0

-23

0

-23

0

-23

Warenhuis

0

0

0

0

820

0

440

0

0

0

Subtotaal

2.566

-2.291

1.798

-571

820

-556

440

-554

0

-554

Totaal

2.566

-4.854

1798

-2.994

820

-2.787

440

-2.651

0

-2.517

Deze pagina is gebouwd op 11/21/2022 11:53:09 met de export van 11/21/2022 11:37:28