Bijlagen

5. Financieel overzicht totale begroting

5. Financieel overzicht totale begroting

Het volgende overzicht laat de lasten en baten per programma zien, inclusief alle mutaties uit deze programmabegroting. We hebben gezien het nieuwe coalitieakkoord een nieuwe programmastructuur opgezet. Deze geven we in het volgende overzicht weer. In bijlage 6 hebben we de oude programmastructuur weergegeven.
In de jaarrekening 2022 leggen we verantwoording af op basis van deze programmastructuur, waarbij we dus ook de primitieve begroting 2022 in deze structuur weergeven.

bedragen x € 1.000

Producten

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Programma 1. Welzijn en zorg

Jeugdwerk

913

-21

1.265

-21

1.246

-21

1.238

-21

1.238

-21

Jeugdzorg

36.810

-41

35.642

-41

33.429

-41

33.007

-41

33.077

-41

Wmo algemeen

192

-1.080

646

-1.167

696

-1.167

696

-1.167

595

-1.167

Wmo beschermd wonen

15.574

0

21.388

0

18.800

0

18.806

0

18.814

0

Wmo collectieve voorzieningen

18.306

-11.045

17.852

-7.638

12.054

-438

12.004

-438

11.804

-438

Wmo individuele voorzieningen

14.750

-252

16.298

-252

16.273

-252

15.830

-252

15.816

-252

Wmo begeleiding en dagbesteding

11.738

0

11.465

0

11.465

0

11.465

0

11.465

0

Totaal programma

98.283

-12.440

104.556

-9.121

93.963

-1.921

93.046

-1.921

92.809

-1.921

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

Arbeidsparticipatie

6.909

-1.051

7.062

0

5.864

0

6.037

0

6.140

0

Begeleide participatie

17.543

0

16.772

0

15.933

0

15.377

0

14.598

0

Inkomensregelingen

42.571

-27.578

35.028

-27.578

34.763

-27.578

34.763

-27.578

34.763

-27.578

Minimabeleid

2.350

0

2.140

0

2.079

0

2.079

0

2.079

0

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

6.614

-3.775

6.270

-3.389

5.776

-2.895

5.766

-2.895

5.765

-2.895

Onderwijshuisvesting

5.796

-169

4.783

-236

5.133

-236

5.920

-236

6.036

-236

Schuldhulpverlening

1.275

-16

1.577

-10

1.577

-10

1.577

-10

1.577

-10

Totaal programma

83.059

-32.589

73.633

-31.214

71.126

-30.719

71.520

-30.719

70.959

-30.719

Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur

Gezondheid

4.030

-29

4.094

-29

4.094

-29

4.095

-29

4.095

-29

Kunst en cultuur

6.194

-316

5.217

-35

4.593

-10

6.284

-10

6.299

-10

Media

2.362

0

2.421

0

2.421

0

2.421

0

2.421

0

Overige voorzieningen

167

-37

96

-37

96

-37

96

-37

96

-37

Sociaal-cultureel werk

4.336

-3.075

3.998

-581

4.219

-581

4.207

-581

4.174

-581

Sportaccommodaties

5.629

-2.285

6.323

-1.493

6.113

-1.493

6.032

-1.493

6.035

-1.493

Sportbeleid en activering

3.446

-574

3.507

-276

3.407

-276

3.407

-276

3.807

-276

Musea

139

-311

99

-80

99

-80

98

-80

98

-80

Totaal programma

26.304

-6.626

25.755

-2.530

25.042

-2.505

26.641

-2.505

27.025

-2.505

Programma 4. Klimaat, energie en openbare ruimte

Riolering

6.969

-8.515

7.062

-8.803

7.062

-8.803

7.062

-8.803

7.062

-8.803

Afvalverwijdering bedrijven

637

-534

653

-558

653

-558

653

-558

653

-558

Wegen, straten en pleinen

11.495

-872

12.282

-472

11.726

-472

11.804

-472

11.991

-472

Afvalverwijdering particulieren

13.538

-15.815

14.601

-16.199

14.586

-16.849

14.599

-16.849

14.660

-16.849

Begraafplaatsen en crematoria

378

-239

319

-239

313

-239

310

-239

309

-239

Hondenwacht

362

-535

355

-535

355

-535

355

-535

355

-535

Milieubeheer

1.947

0

2.221

0

2.204

0

2.194

0

2.226

0

Openbaar groen

8.096

-187

8.511

-80

8.637

-80

8.700

-80

8.768

-80

Projecten milieu en buitengebied

3.868

-1.610

5.768

-2.531

2.455

0

2.505

0

2.505

0

Projecten openbare ruimte

607

0

530

0

530

0

600

0

530

0

Totaal programma

47.897

-28.307

52.301

-29.416

48.520

-27.536

48.781

-27.536

49.059

-27.536

Programma 5. Economie

Economische ontwikkeling

1.550

-361

2.240

0

1.790

0

1.765

0

1.765

0

Haven

2.031

-548

3.802

-548

997

-548

1.020

-548

1.090

-548

Industrieterreinen

14.974

-17.722

2.926

-4.834

437

-821

437

-821

437

-821

Evenementen en stadspromotie

874

0

1.062

0

1.017

0

993

0

998

0

Recreatie en toerisme

1.227

-297

1.217

-22

1.008

-38

1.005

-38

1.004

-38

Totaal programma

20.656

-18.929

11.247

-5.405

5.249

-1.407

5.220

-1.407

5.294

-1.407

Programma 6. Stadscentrum

Kermissen

212

-176

274

-199

239

-199

220

-199

220

-199

Centrumontwikkeling algmeen

974

0

997

-210

477

-210

352

-210

352

-210

Herontwikkeling Walkwartier

2.053

-1.881

439

-251

37

0

478

0

971

0

Markten

81

-93

110

-93

101

-93

96

-93

96

-93

Totaal programma

3.320

-2.150

1.821

-753

854

-502

1.147

-502

1.640

-502

Programma 7. Verstedelijking, wonen en mobiliteit

Parkeren

1.989

-1.814

2.251

-2.412

2.037

-2.413

2.090

-2.412

2.124

-2.413

Verkeer

1.609

-16

2.292

-16

1.749

-36

1.730

-36

1.748

-36

Ruimtelijke ordening

3.192

-303

4.262

-265

3.739

-265

3.739

-265

3.312

-265

Strategische projecten/samenwerking

6.377

-3.270

6.353

-2.888

577

0

577

0

577

0

Volkshuisvesting

4.518

-4.702

4.434

-3.002

4.434

-3.002

4.434

-3.002

4.434

-3.002

Woningbouwcomplexen

9.451

-13.622

7.771

-9.934

5.399

-7.206

5.790

-8.158

4.561

-6.554

Overige bedrijfsmatige activiteiten

7.345

-6.622

8.473

-8.024

1.946

-1.322

1.068

-468

1.067

-468

Totaal programma

34.481

-30.350

35.836

-26.542

19.883

-14.244

19.428

-14.341

17.824

-12.738

Programma 8. Veilige omgeving

Integrale veiligheid

1.008

-12

890

-12

891

-12

891

-12

891

-12

Toezicht en handhaving openbare orde

1.562

-80

2.226

-80

2.226

-80

2.226

-80

2.226

-80

Veiligheidsregio

5.640

0

5.949

0

5.949

0

5.949

0

5.949

0

Totaal programma

8.210

-92

9.065

-92

9.066

-92

9.066

-92

9.066

-92

Programma 9. Besturen in verandering van tijden

College

1.529

0

1.180

0

1.180

0

1.180

0

1.180

0

Dienstverlening

2.191

-1.035

2.414

-960

2.623

-1.520

2.623

-1.520

2.615

-1.520

Overhead

37.456

-4.505

36.023

-3.312

34.134

-3.132

33.126

-3.114

32.692

-3.114

Raad en raadscommissies

1.497

0

1.544

0

1.544

0

1.544

0

1.544

0

Rekenkamer

50

0

50

0

50

0

50

0

50

0

Saldo kostenplaatsen

-1.100

0

-1.100

0

-1.100

0

-1.100

0

-1.100

0

Verkiezingen

273

0

185

0

110

0

110

0

110

0

Wijkgericht werken

1.295

0

1.013

0

1.013

0

1.013

0

1.013

0

Totaal programma

43.192

-5.540

41.309

-4.272

39.555

-4.652

38.547

-4.633

38.105

-4.633

Programma 10. Financieel Beleid

Algemene baten en lasten

50

-866

4.329

-870

4.313

-889

4.388

-884

4.360

-884

Algemene uitkering

0

-220.946

0

-220.103

0

-223.098

0

-227.471

0

-214.039

Dividend en Winstuitkering

0

-100

0

-100

0

-100

0

-100

0

-100

Onvoorzien

300

0

300

0

300

0

300

0

300

0

Overige belastingen

5

-259

5

-302

5

-302

5

-302

5

-302

OZB belasting

1.578

-21.993

1.643

-22.624

1.595

-22.695

1.624

-22.695

1.624

-22.695

Reserveringen

54

0

54

0

54

0

54

0

54

0

Treasury

270

-1.097

383

-1.077

-30

-1.058

-155

-1.043

-104

-1.044

Totaal programma

2.258

-245.261

6.715

-245.076

6.237

-248.142

6.217

-252.494

6.239

-239.063

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

367.660

-382.284

362.238

-354.419

319.495

-331.720

319.610

-336.150

318.019

-321.116

bedragen x € 1.000

Producten: mutaties in reserves

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Programma 1. Welzijn en zorg

Jeugdwerk

0

-266

0

0

0

0

0

0

0

0

Jeugdzorg

0

-1.586

0

0

0

0

0

0

0

0

Wmo algemeen

0

-100

0

-200

0

-200

0

-200

0

0

Wmo begeleiding en dagbesteding

0

-175

0

0

0

0

0

0

0

0

Wmo beschermd wonen

5.800

-3.548

0

-2.833

0

0

0

0

0

0

Wmo collectieve voorzieningen

6.933

-1.795

1.400

0

0

0

0

0

0

0

Totaal programma

12.733

-7.470

1.400

-3.033

0

-200

0

-200

0

0

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

Arbeidsparticipatie

0

-979

0

-1.400

0

0

0

0

0

0

Inkomensregelingen

0

-530

0

-265

0

0

0

0

0

0

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

0

-26

0

-26

0

-26

0

-26

0

-26

Onderwijshuisvesting

0

-976

0

-289

0

-29

0

-29

0

-29

Schuldhulpverlening

0

-13

0

-18

0

-18

0

0

0

0

Totaal programma

0

-2.524

0

-1.998

0

-73

0

-55

0

-55

Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur

Gezondheid

0

-93

0

0

0

0

0

0

0

0

Kunst en cultuur

0

-2.375

300

-28

300

-28

0

0

0

0

Musea

0

-63

0

-23

0

-23

0

-23

0

-23

Overige voorzieningen

0

-44

0

0

0

0

0

0

0

0

Sociaal-cultureel werk

3.842

-1.320

1.722

-2.704

12

-621

12

-311

12

-169

Sportaccommodaties

308

-386

0

-152

0

-136

0

-135

0

-135

Totaal programma

4.150

-4.280

2.022

-2.906

312

-808

12

-469

12

-327

Programma 4. Klimaat, energie en openbare ruimte

Afvalverwijdering particulieren

0

-160

90

-1.023

91

-365

91

-383

91

-446

Milieubeheer

0

-35

0

-107

0

-90

0

-80

0

-112

Openbaar groen

830

-1.116

0

-33

0

-33

0

-33

0

-33

Projecten milieu en buitengebied

1.561

-1.077

900

-706

500

0

900

0

0

0

Projecten openbare ruimte

0

-190

0

0

0

0

0

0

0

0

Riolering

0

-204

0

-36

0

-36

0

-36

0

-36

Wegen, straten en pleinen

0

-675

0

-61

0

-61

0

-61

0

-33

Totaal programma

2.391

-3.457

990

-1.966

591

-585

991

-594

91

-659

Programma 5. Economie

Economische ontwikkeling

0

-125

0

-125

0

-25

0

0

0

0

Haven

1.500

-1.075

0

-2.800

0

0

0

0

0

0

Industrieterreinen

2.411

-32

1.522

-16

0

-16

0

-16

0

-16

Recreatie en toerisme

500

-449

0

-41

0

-25

0

-25

0

-25

Totaal programma

4.411

-1.681

1.522

-2.981

0

-66

0

-40

0

-40

Programma 6. Stadscentrum

Centrumontwikkeling algmeen

650

-383

650

-465

0

-50

0

0

0

0

Herontwikkeling Walkwartier

888

-318

1.395

-30

820

-30

440

-30

0

-30

Totaal programma

1.538

-701

2.045

-495

820

-80

440

-30

0

-30

Programma 7. Verstedelijking, wonen en mobiliteit

Overige bedrijfsmatige activiteiten

811

-1.385

221

0

0

0

0

0

0

0

Parkeren

245

-318

0

-182

34

-32

0

-47

0

-79

Ruimtelijke ordening

39

-299

0

-228

0

0

0

0

0

0

Strategische projecten/samenwerking

1.684

-4.347

6.010

-5.139

1.246

-866

707

-328

684

-305

Verkeer

9.250

-182

470

-67

5.470

-67

9.314

-66

2.314

-66

Volkshuisvesting

350

-52

0

0

0

0

0

0

0

0

Woningbouwcomplexen

22.387

-18.216

2.166

-3.382

6.810

-3

7.368

0

1.993

0

Totaal programma

34.766

-24.799

8.867

-8.999

13.559

-967

17.389

-441

4.991

-451

Programma 8. Veilige omgeving

Veiligheidsregio

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal programma

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 9. Besturen in verandering van tijden

College

103

-383

103

0

103

0

103

0

103

0

Dienstverlening

0

-71

0

0

0

0

0

0

0

0

Overhead

4.154

-3.632

456

-1.427

442

-357

447

-153

478

0

Verkiezingen

0

-80

0

0

0

0

0

0

0

0

Wijkgericht werken

0

-59

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal programma

4.257

-4.225

559

-1.427

545

-357

550

-153

581

0

Programma 10. Financieel Beleid

Reserveringen

0

-2.563

0

-2.423

0

-2.231

0

-2.097

0

-1.963

Treasury

912

0

926

0

921

0

920

0

920

0

Totaal programma

912

-2.563

926

-2.423

921

-2.231

920

-2.097

920

-1.963

TOTAAL MUTATIES RESERVES

65.158

-51.700

18.331

-26.229

16.748

-5.367

20.302

-4.079

6.595

-3.526

RESULTAAT

432.818

-433.984

380.569

-380.649

336.243

-337.087

339.912

-340.229

324.614

-324.642

Deze pagina is gebouwd op 11/21/2022 11:53:09 met de export van 11/21/2022 11:37:28