Bijlagen

7. Financieel overzicht totale begroting volgens taakvelden

7. Financieel overzicht totale begroting volgens taakvelden

Het volgende overzicht laat de lasten en baten per programma zien, inclusief alle mutaties uit deze programmabegroting.

bedragen x € 1.000

Taakvelden

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

0. Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

3.076

0

2.774

0

2.774

0

2.774

0

2.774

0

0.10 Mutaties reserves

65.158

-51.700

18.331

-26.229

16.748

-5.367

20.302

-4.079

6.595

-3.526

0.10 Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.2 Burgerzaken

1.833

-1.020

2.017

-960

2.152

-1.520

2.152

-1.520

2.152

-1.520

0.4 Overhead

37.456

-4.505

36.023

-3.312

34.134

-3.132

33.126

-3.114

32.692

-3.114

0.5 Treasury

270

-1.197

383

-1.177

-30

-1.158

-155

-1.143

-104

-1.144

0.61 OZB woningen

0

-12.819

0

-13.196

0

-13.196

0

-13.196

0

-13.196

0.62 OZB niet-woningen

0

-9.069

0

-9.323

0

-9.394

0

-9.394

0

-9.394

0.63 Parkeerbelasting

19

-1.369

19

-1.922

19

-1.923

18

-1.922

18

-1.923

0.64 Belastingen overig

2.150

-640

2.208

-850

2.159

-850

2.189

-850

2.189

-850

0.7 Algemene uitkering en over

0

-220.946

0

-220.103

0

-223.098

0

-227.471

0

-214.039

0.8 Overige baten en lasten

-695

-866

3.583

-870

3.567

-889

3.642

-884

3.614

-884

Totaal groep

109.266

-304.130

65.338

-277.942

61.523

-260.527

64.048

-263.571

49.930

-249.589

1. Veiligheid

1.1 Crisisbeheers en brandweer

5.640

0

5.949

0

5.949

0

5.949

0

5.949

0

1.2 Openb orde en veiligheid

3.069

-92

3.677

-92

3.678

-92

3.678

-92

3.678

-92

Totaal groep

8.709

-92

9.626

-92

9.627

-92

9.627

-92

9.627

-92

2. Verkeer, vervoer en waterst

2.1 Verkeer en vervoer

13.164

-888

14.885

-488

13.762

-508

13.890

-508

14.025

-508

2.2. Parkeren

1.970

-445

2.232

-490

2.018

-490

2.072

-490

2.105

-490

2.4 Economische havens en waterw

2.031

-548

3.802

-548

997

-548

1.020

-548

1.090

-548

Totaal groep

17.166

-1.882

20.918

-1.526

16.777

-1.546

16.982

-1.546

17.221

-1.546

3. Economie

3.1 Economische ontwikkeling

1.550

-361

2.240

0

1.790

0

1.765

0

1.765

0

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastruct

23.345

-25.113

10.351

-12.019

1.093

-1.053

220

-199

220

-199

3.4 Economische promotie

465

-326

459

-326

450

-326

446

-326

451

-326

Totaal groep

25.360

-25.799

13.051

-12.345

3.334

-1.379

2.431

-525

2.436

-525

4. Onderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

5.796

-169

4.783

-236

5.133

-236

5.920

-236

6.036

-236

4.3 Onderwijsbel en leerlingenz

6.703

-3.758

6.304

-3.372

5.810

-2.878

5.800

-2.878

5.800

-2.878

Totaal groep

12.499

-3.927

11.087

-3.608

10.943

-3.113

11.720

-3.113

11.835

-3.113

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering

1.462

-298

1.336

0

1.236

0

1.236

0

1.236

0

5.2 Sportaccommodaties

7.692

-2.615

8.557

-1.823

8.346

-1.823

8.265

-1.823

8.668

-1.823

5.3 Cultuurpresent, prod en part

4.921

-306

3.910

-26

3.261

-1

4.932

-1

4.927

-1

5.4 Musea

1.385

-321

1.378

-89

1.402

-89

1.422

-89

1.442

-89

5.5 Cultureel erfgoed

34

0

36

0

36

0

36

0

36

0

5.6 Media

2.817

0

2.912

0

2.784

0

3.225

0

3.719

0

5.7 Openbaar groen en recreatie

9.478

-473

9.981

-91

9.852

-107

9.887

-107

9.955

-107

Totaal groep

27.790

-4.012

28.108

-2.029

26.918

-2.019

29.003

-2.019

29.982

-2.019

6. Sociaal Domein

6.1 Samenkracht en burgerpartici

21.123

-14.600

23.083

-8.128

16.087

-928

16.017

-928

15.783

-928

6.3 Inkomensregelingen

45.326

-27.594

38.050

-27.588

37.785

-27.588

37.785

-27.588

37.785

-27.588

6.4 Begeleide participatie

17.270

-26

16.710

-69

15.870

-69

15.315

-69

14.536

-69

6.5 Arbeidsparticipatie

5.150

-480

5.276

0

5.478

0

5.650

0

5.753

0

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

6.161

-267

7.783

-267

7.828

-267

7.828

-267

7.726

-267

6.71A Hulp bij het huishouden (Wmo)

8.736

0

9.116

0

9.097

0

8.654

0

8.641

0

6.71B Begeleiding (Wmo)

8.939

0

8.666

0

8.666

0

8.666

0

8.666

0

6.71C Dagbesteding (Wmo)

2.091

0

2.091

0

2.091

0

2.091

0

2.091

0

6.71D Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

795

-1.065

795

-1.152

795

-1.152

795

-1.152

795

-1.152

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

2.126

0

2.126

0

2.126

0

2.126

0

2.126

0

6.81A Beschermd wonen (Wmo)

15.574

0

21.388

0

18.800

0

18.806

0

18.814

0

6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)

6.082

-113

3.331

-113

3.331

-113

3.331

-113

3.331

-113

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

29.877

0

28.425

0

26.212

0

25.790

0

25.860

0

Totaal groep

169.251

-44.145

166.841

-37.317

154.167

-30.117

152.855

-30.117

151.908

-30.117

7. Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid

9.776

-70

9.704

-70

9.644

-70

9.645

-70

9.645

-70

7.2 Riolering

6.969

-8.515

7.062

-8.803

7.062

-8.803

7.062

-8.803

7.062

-8.803

7.3 Afval

14.017

-16.349

15.100

-16.757

15.085

-17.407

15.098

-17.407

15.159

-17.407

7.4 Milieubeheer

5.071

-1.301

7.151

-2.531

3.925

0

3.915

0

3.947

0

7.5 Begraafplaatsen en cremat

378

-239

319

-239

313

-239

310

-239

309

-239

Totaal groep

36.211

-26.475

39.336

-28.400

36.028

-26.520

36.029

-26.520

36.122

-26.520

8. Volkshuisves, RO en sted vern

8.1 Ruimte en leefomgeving

11.517

-3.897

12.407

-3.153

5.485

-265

5.410

-265

4.975

-265

8.1 Ruimte en leefomgeving

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.2 Grondexpl (niet-bedrijven)

10.531

-14.922

9.423

-11.234

7.008

-8.506

7.374

-9.458

6.145

-7.853

8.3 Wonen en bouwen

4.518

-4.702

4.434

-3.002

4.434

-3.002

4.434

-3.002

4.434

-3.002

Totaal groep

26.565

-23.521

26.265

-17.389

16.926

-11.773

17.218

-12.725

15.553

-11.120

RESULTAAT

432.818

-433.984

380.569

-380.649

336.243

-337.087

339.912

-340.229

324.614

-324.642

Deze pagina is gebouwd op 11/21/2022 11:53:09 met de export van 11/21/2022 11:37:28